روغن ولک شناخته شده ترین روغن و پرکاربردترین روغنها در بین کشاورزان است. یکی از راههای کنترل و کاهش خسارت آفاتی مانند شپشکها ،شتهها، کنهها و تخمهای بعضی آفات و کنترل بعضی از بیماریهای درختان میوه استفاده از روغن ولک می باشد.

ادامه مطلب