روغن ولک شناخته شده ترین روغن و پرکاربردترین روغنها در بین کشاورزان است. یکی از راههای کنترل و کاهش خسارت آفاتی مانند شپشکها ،شتهها، کنهها و تخمهای بعضی آفات و کنترل بعضی از بیماریهای درختان میوه استفاده از روغن ولک می باشد.

بهطوری که استفاده از این روغن باعث میشود با پوشش سطح بدن حشرات و سطح تخمها و بستن منافذ تنفسی و حیاتی آنها و گاها جلوگیری از پراکنش اسپورها در بعضی قارچها از خسارت آنها جلوگیری کند. یکی از مزایای روغنها نسبت به حشره کشها کم خطر بودن آنها برای انسان است به طوریکه باقیمانده سم روی محصولات برای انسان خطرناک نمیباشد. روغنها سمیتی برای پرندگان و حشرات مفید ندارند ولی ماهیها و زنبورهای عسل تا حدی به این سم حساس هستند. لذا با توجه به بیخطر بودن این روغن برای محیط زیست میتوان در کنترل حشرات وتولید محصول سالم از آن استفاده نمود.

برخی گزارشات حاکی از آن است که مصرف روغن ولک در اواخر فصل زمستان و اوایل بهار موجب تسریع گلدهی، یکنواخت شدن رشد و افزایش کمیت و کیفیت محصول در درختان پسته شد. همچنین کاربرد روغن ولک با شکستن رکود جوانه سبب تسریع ثمردهی پسته میشود.

نکتهای که در مصرف روغن ولک باید مدنظر داشت این است که در مصرف روغن ولک حتما درجه سولفوناسیون روغن مد نظر گرفته شود. بهطوری که روغنهای ولک با درجه سولفوناسیون 65 تا 75 درصد جهت سمپاشی زمستانه و روغن ولک با درجه سولفوناسیون 85 تا 95 درصد جهت کنترل تابستانه آفات مصرف می شود. همچنین این روغن، مایعی بسیار سبک است، بهطوری که هر20 لیتر این روغن حدودا 16 کیلوگرم میباشد. لذا توصیه میشود در مقدار مصرف این روغن دقت لازم بهعمل آید.

مقدار روغن ولک درنهالها ودرختان جوان که بافت چوبی نرم وجوانههای حساستری دارند بسیار کمتر از درختان مسن و گاها آلوده به آفات وبیماریهای مختلف می باشد. مقدار مصرف توصیه شده روغن ولک زمستانه 12 تا 13 لیتر در هزار میباشد. برای این دز مصرف، برای سمپاش ۵۰۰ لیتری پنج و نیم کیلو (معادل شش و نیم لیتر) کافی خواهد بود.

درصورت آلودگی شدید باغات به آفاتی مانند شپشکها ویا کنهها  ویا بیماریهایی مانند سیتوسپورا میتوان روغن ولک را همراه یکی از سموم کاربردی استفاده نمود. لذا در این صورت مقدار روغن بکار برده شده به مراتب کمتر از مصرف روغن ولک به تنهائی خواهد بود.

زمان مناسب مبارزه زمستانه از 28 بهمن و به مدت سه هفته از تاریخ شروع مبارزه است. میزان مصرف روغن ولک 15 لیتر در هزار لیتر آب توصیه میشود.